ASHIKA

CHARGE D’AFFAIRE

SHAHAB AHMED RAI, REVA

USG MEDIA & PROMOTIONS

AAHIL, N.SAI SAVYA

USG LOGISTICS

CHHAVI AGARWAL, SALONI GUPTA

USG DELEGATE AFFAIR

PRANEET JAIN, SEJAL SETHIYA

USG EVENT MANAGEMENT

SRISHTI AGARWAL, HEERAL LAMBA

USG HOSPITALITY

RISHAB VANGA, SHAIMAK

USG DESIGN & TECHNOLOGY